بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري

پرسنل اداری,زندان,مددجویان
دانلود فایل اصلی بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري از سایت

دانلود فایل

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز  از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : كليات

1

مقدمه

2

طرح
مسئله

4

اهداف
تحقيق

5

اهميت
و ضرورت تحقيق

6

فصل دوم : پيشينه تحقيق

8

مروري
بر تحقيقات داخلي و خارجي

9

چارچوب
نظري

14

مدل
تحليلي

22

فرضيه
هاي تحقيق

23

تعاريف
مفهومي ( نظري ) و عملي ( عملياتي )

24

فصل سوم ( روش تحقيق )

33

ابزار
و وسايل گردآوري داده ها

38

جامعه
آماري

46

حجم
نمونه

46

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

48

نتيجه
گيري

113

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه جنس

49

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه سن 

50

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه ورودي سال

51

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه وضعيت
تحصيلي 

52

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه رشته تحصيلي 

53

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تعداد اعضاي
خانواده

54

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تعداد واحدهاي
گذرانده

55

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شهر محل
سكونت 

56

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه معدل 

57

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه زبان مادری

58

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه سن پدر

59

جدول و نمودار توزيع پاسخگويان  بر حسب گويه سن مادر            

60

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تحصیلات پدر 

61

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تحصیلات
مادر 

62

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شغل پدر 

63

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شغل مادر 

64

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه که اکثر پرسنل زندان
دلسوز هستند

65

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با تجربه هستند.

66

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
از بخشنامه ها اطلاعی ندارند.

67

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مسئولیت پذیر هستند.

68

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
به مددجويان احترام نمی گذارند.

69

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
وقت شناس و منظم هستند.

70

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
سهل انگار هستند.

71

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
انتقاد پذیر هستند.

72

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
پر توقع هستند.

73

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مرتب و آراسته هستند.

74

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مددجويان را تحقیر می کنند.

75

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
در کار خود صداقت دارند.

76

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
راحت طلب هستند.

77

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
متدین هستند.

78

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
خودخواه هستند.

79

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
به کارشان علاقه مند هستند.

80

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
برنامه ریزی و مدیریت خوبی ندارند.

81

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با حوصله هستند.

82

 

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
بین مددجويان تبعیض قائل
 می شوند.

83

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
از سطح علمی بالایی برخوردارند.

84

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
پارتی بازی می کنند.

85

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
باانصاف هستند.

86

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
اکثر اوقات در اتاق کاری خود حضور ندارند.

87

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
طرح تکریم با ارباب رجوع را رعایت می کنند.

88

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
امانتدار هستند.

89

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مددجويان را خوب راهنمایی
 می کنند.

90

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با ادب هستند.

91

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
کار مددجويان را خوب انجام
 نمی دهند.

92

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
در کارشان جدی هستند.

93

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
بد اخلاق هستند.

94

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
برخورد مناسبی ندارند.

95

جدول و نمودار متغيروابسته ميزان
رضايت مددجويان از پرسنل زندان

96

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان جنس

97

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان سن

98

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان ازپرسنل زندان

99

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت ازپرسنل زندان، وضعيت تأهل

100

جدول متغيروابسته ميزان رضايت از
پرسنل زندان، رشته تحصيلي

101

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تعداد اعضاي خانواده

102

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تعداد واحدهاي گذرانده

103

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شهر محل سكونت

104

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، معدل

105

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، زبان مادري

106

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، سن پدر

107

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، سن مادر

108

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تحصيلات پدر

109

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تحصيلات مادر

110

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شغل پدر

111

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شغل مادر

112

نتيجه گيري

113

 

برچسب ها:
زندان پرسنل اداری مددجویان

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز 
از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

 • مطالعات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی (فصل دوم پایان نامه)

  تاریخچه کیفیت زندگی کاری,عوامل موثر بر کیفیت زندگی,فضای مفهومی کیفیت زندگی,مدل های هوش هیجانی,مطالعات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی,هویت و کیفیت زندگی,ویژگی های کیفیت زندگی دانلود فایل اصلی مطالعات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و…

 • پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا

  پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا دانلود پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل مثلث برمودا که با نام مثلث شیطان شناخته می شود، منطقه ای نامعلوم در بخش غربی اقیانوس اطلس شمالی است.…

 • بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

  بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان برچسب ها: پایان نامه آموزش زندگی خانوادگیپایان نامه سبک فرزندپروریتاثیر روابط خانواده بر وضعیت روانی نوجوانشیوه های فرزندپروریآموزش گروهی والدینپرسشنامه شیوه فرزندپروری رفتن به…

 • فایل پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)

  فایل پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز) برچسب ها: دانلود پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)پاورپوینت سدهای خوزستانسدکارون سد دزپروژه درس مهندسی سدپاورپوینت سد کارونپاورپوینت سد دزسد های خوزستانپاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز) رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت…

 • دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی

  دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی دانلود فایل اصلی دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی از سایت دانلود فایل چکیده تأثیر مخرب بیماری دیابت بر روی شبکیه را رتینوپاتی دیابتی مینامند که عامل اصلی…

 • فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی

  پيشينه پژوهش مولفه های رهبری اخلاقی,پيشينه تحقيق رهبری اخلاقی در سازمان,دانلود مباني نظري رهبری اخلاقی چیست,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد رهب,فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی,مباني نظري رهبری اخلاقی در مدیریت…

 • ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم

  ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم برچسب ها: منطقه آزاد قشمکارشناسیعملیاتی رفتن به سایت اصلی ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی

  ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعهد سازمانی مفهوم تعهد سازمانی 2 - 2 - 2 - مدل سه‌بخشی تعهد ¬ سازمانی تعهدهمانند…

 • پاورپوینت پروتکل SSL

  پاورپوینت پروتکل SSL برچسب ها: پروتکل ssl tlsپروتکل امنیتی tlsssl چگونه کار میکندssl چیستپروتکل tls چیستssl چیست pdfتفاوت tls و sslپروتکل امنیتی چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پروتکل SSL دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش…

 • ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح

  ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث سوم :…

 • پاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)

  پاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق) برچسب ها: دانلود پاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)بررسی و تحلیل خانه قوام الدولهخانه وثوقپاورپوینت عمارت خانه قوام الدولهپاورپوینت بررسی خانه قوام الدولهپاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)تحلیل خانه قوام الدوله رفتن به سایت…

 • پیشینه و مبانی نظری مديريت ارتباط با مشتري

  پیشینه و مبانی نظری مديريت ارتباط با مشتري دانلود پیشینه و مبانی نظری مديريت ارتباط با مشتري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مديريت ارتباط با مشتري 2 - 3 - 1 مقدمه مديريت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)…

 • دانلود مقاله شناسایی فرصت ها و چالش های بازار محصولات ارگانیک در ایران

  پایان نامه شناسایی فرصت ها و چالش های بازار محصولات ارگ,پروژه شناسایی فرصت ها و چالش های بازار محصولات ارگانیک در ایران,تحقیق شناسایی فرصت ها و چالش های بازار محصولات ارگانیک در ایران,مقاله شناسایی فرصت ها و چالش های بازار…

 • پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی

  پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی دانلود پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مقدمه تاریخچه اهداف بازاریابی الکترونیکی مزایای بازاریابی اینترنتی مزایای ارتباطی مزایای مبادلاتی مزایای توزیع قوانین بازاریابی الکترونیکی پنج مرحله برنامه ریزی…

 • تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط

  تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط برچسب ها: خدمات کیفیت خدمات ادراکات مشتریان انتظارات مشتریان گمرکپایان نامه تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای…

 • پیشینه نظری سلامت روان و خانواده

  پیشینه نظری سلامت روان و خانواده دانلود پیشینه نظری سلامت روان و خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت روانی تعریف سلامت روان تاکنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده که همگی…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید ماءالشعیر

  پروژه کارافرینی تولید ماءالشعیر,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید ماءالشعیر,دانلود طرح توجیهی تولید ماالشعیر,طرح توجیهی جدید ماءالشعیر,طرح توجیهی کارخانه تولید ماءالشعیر,طرح تولید ماءالشعیر,طرح ماءالشعیر,کسب و کار تولید ماءالشعیر,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید ماءالشعیر…

 • ادبیات نظری تحقیق شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس (فصل دوم)

  ادبیات نظری شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس,تحقیق شواهد و قضاوت حرفه ای,تحقیق شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس,چارچوب نظری شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس,فصل دوم پایان نامه شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس,مبانی نظری شواهد و قضاوت حرفه…

 • پاورپوینت درباره استان یزد

  پاورپوینت درباره استان یزد دانلود پاورپوینت درباره استان یزد دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل شهر یزد در بین ایرانیان ، به شهر بادگیرها معروف است که در واقع ، بادگیرها سیستم تنفسی شهر محسوب می شوند…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی (فصل دوم)

  ادبیات نظری سبک های شناختی,پیشینه پژوهش سبک های شناختی,پیشینه تحقیق سبک های شناختی,پیشینه و مبانی نظری سبک های شناختی,چارپوب نظری سبک های شناختی,فصل دوم پایان نامه سبک های شناختی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی…

 • دانلود مقاله سیما و بافت جغرافیایی شهرهای ایرانی – اسلامی

  اسلامی,ایرانی,بافت,جغرافیایی,دانلود,سیما,شهرهای,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله سیما و بافت جغرافیایی شهرهای ایرانی – اسلامی از سایت دانلود فایل چکیده شهر اسلامی شهری است که از هویت مستقل عاری و فاقد نهادهای مد نی، مقررات توسعه یافته ی زندگی شهری، اندیشه…

 • تحقیق بررسی میزان دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره بر آن در بین دانشجویان

  پایان نامه تحقیق بررسی میزان دینداری و تاثیرا,پروژه تاثیر ماهواره در بین دانشجویان,تحقیق بررسی میزان دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره بر آن در بین دانشجویان,تحقیق دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره,مقاله دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره دانلود فایل…

 • فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل سد شهریار

  فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل سد شهریار برچسب ها: دانلود پاورپوینت سد شهریارپاورپوینت بررسی و تحلیل سد شهریارسد و نیروگاه شهریارپاورپوینت بررسی سد شهریارپروژه درس مهندسی سدسد شهریارپاورپوینت سد شهریارپاورپوینت سدپروژه تحلیل سد شهریارآشنایی با سد شهریار رفتن به سایت…

 • جزوه دستنویس و تایپ شده شبکه پیشرفته - دکتر رامین کریمی

  جزوه درسی شبکه پیشرفته,جزوه دستنویس و تایپ شده شبکه پیشرفته,دکتر رامین کریمی دانلود فایل اصلی جزوه دستنویس و تایپ شده شبکه پیشرفته - دکتر رامین کریمی از سایت دانلود فایل جزوه دستنویس و تایپ شده شبکه پیشرفته - دکتر رامین…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 اختلال وسواس فکری - عملی 15 1 -…

 • کلیاتی جامع از شورای نگهبان

  پایان نامه کلیاتی جامع از شورای نگهبان,شورای نگهبان دانلود فایل اصلی کلیاتی جامع از شورای نگهبان از سایت دانلود فایل تحقیق کلیاتی جامع از شورای نگهبان در حجم 35 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع…

 • رضایتمندی شغلي

  رضایت مندی شغلی دانلود فایل اصلی رضایتمندی شغلي از سایت دانلود فایل تحقیق رضایتمندی شغلي در حجم 41 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با منابع درون متن و با قسمتی از متن زیر:تعاريف رضایتمندی شغلي :رضایتمندی…

 • بررسی رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس

  بررسی رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس برچسب ها: بررسی رابطه بین حسابداری محافظه کارانه بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورسپروژه حسابداری محافظ کارانهمقاله حسابداری بازدهی…

 • بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش حجم معاملات سهامتعریف حجم معاملات در بورسحجم معاملات در تحلیل تکنیکالمقاله در مورد حجم معاملات سهامبررسی…

 • بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

  بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی برچسب ها: پایان نامه مدیریت دانشپایان نامه کارآفرینی سازمانیبررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانیتاریخچه مدیریت دانشمؤلفه های مدیریت دانشکارآفرینی سازمانیضرورت و اهميت كارآفريني در سازمانابعاد کارآفرینی سازمانی رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • پاورپوینت نفت خام

  پاورپوینت نفت خام برچسب ها: تحقیق در مورد نفت خامفراورده های نفت خاممراحل پالایش نفت خامکاربرد نفت خامنفت خام ایرانویسکوزیته نفت خامعکس نفت خاماز نفت خام چه چیزهایی بدست می آید رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نفت خام دسته بندي…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعهدسازمانی و هوش هیجانی

  مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعهدسازمانی و هوش هیجانی دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعهدسازمانی و هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - 1 .…

 • پاورپوینت هنر رفتار با افراد دشوار

  پاورپوینت هنر رفتار با افراد دشوار برچسب ها: دانلود کتاب روش برخورد با افراد دشوار pdfدانلود رایگان کتاب روش برخورد با افراد دشوار pdfدانلود رایگان روش برخورد با افراد دشواردانلود پی دی اف کتاب روش برخورد با افراد دشواردانلود کتاب…

 • بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها

  بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها برچسب ها: پایان نامه هوش هیجانیتحقیق خودکارامدی بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاههاخود تنظیمیهمدلی یا هوشیاری اجتماعیمهارتهای اجتماعیکاربرد هوش هیجانی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه…